Pożyczki i Kredyty
tel: 533 335 677

image

Pożyczki i kredyty

obrotowe, inwestycyjne, hipoteczne.

image

Leasingi

konsumenckie, pojazdów, zwrotne, nieruchomości

image

Biznes Plany

do celów uzyskania kredytu

Text Size

Zapraszamy do udziału w projekcie „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu - poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

- OFEROWANE WSPARCIE
1. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - w maksymalnej kwocie ok. 75 tysięcy złotych - dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej.
-
  • absolwentów szkół zawodowych i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
  • studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich);
  • zarejestrowanych bezrobotnych;
- Dokumenty do pobrania
-
2. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy - w maksymalnej kwocie ok. 22 tysięcy złotych dla:
- osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”;
- podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.
-
3. Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:
- zakładania działalności gospodarczej; form opodatkowania działalności gospodarczej; prowadzenia księgowości
- Pożyczki udzielane będą odpowiednio na 7 lat (podjęcie działalności) i 3 lata (utworzenie miejsca pracy) z możliwością rocznej karencji
- Zabezpieczenie wymagane to weksel i poręczyciel.

 Lider projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A

Atrakcyjna oferta kredytowa

Dołacz do grona naszych zadowolonych klientów