Text Size

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

byłych pracowników i współpracowników Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o.

oraz

uczestników projektów realizowanych przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o., w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Zarząd Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o. informuje wszystkich byłych pracowników i współpracowników Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o. wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, jak również wszystkich uczestników projektów realizowanych przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o., w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, o tym, że:

-    Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Ciepłownicza 5,

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem
i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2
lit. b RODO (dotyczy byłych pracowników i współpracowników Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o. wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych),

-    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z Państwa udziałem w jednym z projektów realizowanych przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2
lit. b RODO (dotyczy wszystkich uczestników projektów realizowanych przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o., w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej),

-    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa regulujących kwestię przechowywania akt osobowych pracowników (dotyczy byłych pracowników i współpracowników Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o. wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych),

-    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa regulujących kwestię trwałości poszczególnych projektów realizowanych przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o., w którym braliście Państwo udział (dotyczy wszystkich uczestników projektów realizowanych przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o., w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej),

-    Posiadają Państwo prawo:

a)    dostępu do treści swoich danych osobowych,

b)    sprostowania swoich danych osobowych,

c)    usunięcia swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy), 

d)    ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),

e)    przenoszenia swoich danych osobowych,

f)     wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),

g)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy).

-    Wszelkie Oświadczenia dotyczące spraw określonych w pkt 4) osoby zainteresowane zobowiązane są składać w formie pisemnej w siedzibie Administratora danych osobowych.

-    Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.