Text Size

Silni w biznesie - Informacje

 


Aktualności

Informacje

Ścieżka wsparcia

Pliki

Kontakt


CEL PROJEKTU

 

Głównym celem projektu jest stworzenie dla 32 osób bezrobotnych (20 kobiet i 12 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej z terenu powiatu bełchatowskiego, pajęczańskiego oraz łaskiego warunków do podjęcia i utrzymania samozatrudnienia do 07.2021 r.

 


GRUPA DOCELOWA – UCZESTNICY PROJEKTU

 

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 32 osoby planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, spełniające następujące kryteria:

1.       bezrobotne (zarejestrowane w PUP i niezarejestrowane, ale niepracujące i aktywnie poszukujące pracy);

2.       w wieku 30 lat i więcej,

3.     zamieszkałe (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art. 25) na terenie województwa łódzkiego w powiatach: bełchatowskim, pajęczańskim i łaskim,

4.       znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, spełniające jedno z poniższych warunków:

a.      osoby po 50 roku życia,

b.      osoby długotrwale bezrobotne,

c.      kobiety,

d.      osoby niepełnosprawne,

e.      osoby o niskich kwalifikacjach;

f.    bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie należący do grup wymienionych w pkt. a-e, stanowić będą nie więcej niż 20% uczestników.

 


NIE MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU osoba, która:

 

1.       posiadała wpis do CEIDG, była zarejestrowana jako przedsiębiorca w KRS lub prowadziła działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

2.        zawiesiła działalność gospodarczą na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

3.        zamierza założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników,

4.        zamierza założyć działalność komorniczą,

5.       jest rolnikiem lub domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników niespełniającym definicji osoby bezrobotnej określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

6.        jest wspólnikiem spółki osobowej lub posiada przynajmniej 10% udziału w kapitale spółki kapitałowej,

7.        zasiada w organach zarządzających lub kontrolnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pełni funkcję prokurenta,

8.        korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej,

9.        otrzymała w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu wsparcie finansowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej,

10.      ma wobec siebie orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

11.      posiada zaległości w zapłacie podatków, składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego lub jest wobec niej prowadzona egzekucja,

12.      stanowi personel projektu, jest wykonawcą lub stanowi personel wykonawcy,

13.   z osobami uczestniczącymi w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów pozostaje w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a w linii bocznej do 2 stopnia) lub związku przysposobienia, opieki albo kurateli lub pozostaje we wspólnym pożyciu.

 


FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

 

-   Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 32 uczestników projektu – 60 h szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności i 10 h doradztwa indywidualnego; wsparcie towarzyszące: materiały szkoleniowe, wyżywienie, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu);

-   Wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości 23.050,00 zł na uruchomienie działalności gospodarczej dla 24 uczestników projektu (14 kobiet i 10 mężczyzn);

-   Wsparcie pomostowe podstawowe w wysokości 2.100,00 zł przez 6 miesięcy dla 24 uczestników projektu (14 kobiet i 10 mężczyzn);

-   Wsparcie pomostowe przedłużone w wysokości 2.100,00 zł przez kolejne 6 miesięcy dla 12 uczestników projektu.

 


PLANOWANY TERMIN REKRUTACJI

 

Projekt realizowany jest w dwóch edycjach.

Terminy naboru:

I edycja – grudzień 2019 – wybór 16 uczestników projektu (w tym 10 kobiet i 6 mężczyzn, 6 osób z powiatu bełchatowskiego, 10 osób z powiatów pajęczańskiego i łaskiego),

II edycja – kwiecień 2020 - wybór 16 uczestników projektu (w tym 10 kobiet i 6 mężczyzn, 6 osób z powiatu bełchatowskiego, 10 osób z powiatów pajęczańskiego i łaskiego).

 


PLANOWANE EFEKTY

 

-    32 osoby bezrobotne (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (20 kobiet i 12 mężczyzn);

-    24 osoby pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej (14 kobiet i 10 mężczyzn);

-    24 osoby, które podjęły działalność gospodarczą(14 kobiet i 10 mężczyzn),

-    24 utworzone miejsca pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Szczegółowe informacje o projekcie, kryteriach wyboru uczestników oraz opis form wsparcia zostały przedstawione wRegulaminie rekrutacji

  


Projekt "SILNI W BIZNESIE" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020