Zamówienia publiczne
BKPPT Sp.z o.o.

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 3/BKPPT/2018 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla BKPPT Sp. z o.o.

Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/BKPPT/2018

 

 

Zamawiający:  Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełchatowie, ul. Ciepłownicza 5, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieście w Łodzi XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000199407; wysokość kapitału zakładowego: 14 095 500,00; NIP: 769-20-18-378; REGON: 592271246;

 

informuje o odstąpieniu od procesu wyboru ofert oraz zamknięciu postępowania bez wyboru oferty.