Zamówienia publiczne
BKPPT Sp.z o.o.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla BKPPT Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/BKPPT/2018

 

Zamawiający: Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełchatowie, ul. Ciepłownicza 5, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieście w Łodzi XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000199407; wysokość kapitału zakładowego: 14 095 500,00; NIP: 769-20-18-378; REGON: 592271246;

 zaprasza

 do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego, który wykorzystany zostanie w ramach projektu „Bon – apetyt na rozwój!” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników”

 

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego POBIERZ

Załącznik nr 1 do Zapytania na dostawę sprzętu komputerowego POBIERZ

Załącznik nr 2 do Zapytania na dostawę sprzętu komputerowego POBIERZ