Zamówienia publiczne
BKPPT Sp.z o.o.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych dla BKPPT Sp. z o.o.

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę materiałów biurowych:

- na potrzeby ogólne Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o. 

oraz na potrzeby realizacji następujących projektów:

- „Innowacja kluczem do sukcesu” - Reinwestycja, realizowanego przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

1.Opis przedmiotu zapytania ofertowego. 

1.1Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów biurowych  dla Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie:

1.Część nr 1: różne materiały biurowe,

2.Część nr 2: tonery.

Dostawa materiałów biurowych będzie realizowana na koszt i ryzyko Dostawcy na podstawie zamówień składanych telefonicznie, faxem, drogą mailową lub pisemnie. Dostawa zamawianych materiałów biurowych powinna nastąpić w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia. Termin płatności za faktury – do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego. Czas obowiązywania umowy do 30 czerwca 2015 r. Materiały składające się na przedmiot zamówienia muszą spełniać wskazania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 1 do zapytania „Wykaz asortymentowo - ilościowy” zawierającym nazwę artykułu wraz  z opisem jego wymaganych właściwości oraz jednostkę miary i ilości. 

1.2Wszystkie materiały biurowe wymienione w ofercie muszą posiadać odpowiednie świadectwa jakościowe, atesty itp.

1.3Zamawiający dopuszcza produkty równoważne, 100% fabrycznie nowe, o takich samych parametrach technicznych jak materiały podane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

1.4Dostawy realizowane będą sukcesywnie, a wielkość zamówień uzależniona będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym.

1.5Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z cen promocyjnych, jeśli takie będą miały miejsce.

1.6Podane przez Zamawiającego ilości poszczególnych materiałów składających się na przedmiot zamówienia mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pomniejszenia lub powiększenia zamówienia w zakresie wartości do 30%, w uzasadnionych przypadkach.

1.7W przypadku nagłych potrzeb zamawiającego dopuszcza się zmianę przedmiotu zamówienia na rzecz innych materiałów znajdujących się w ofercie Wykonawcy pod warunkiem nie przekroczenia wartości umownej zamówienia. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1.6 Zamawiający dopuszcza zmianę wartości umownej zamówienia (zmniejszenie lub zwiększenie), nie więcej niż o 30 % wartości umownej i przy zachowaniu pozostałych warunków umowy w niezmienionej postaci.

2.Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie); 

2)posiadania wiedzy i doświadczenia (zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie); 

3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie); 

4)sytuacji ekonomicznej i finansowej (zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie).                         

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy:

1)złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

2)nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń.

3.Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

3.1.Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.2.Wypełniony formularz oferty, według załącznika nr 2a i/lub 2b, w zależności czy Wykonawca składa ofertę na jedną czy na obie części, o których mowa w pkt 1.1.

3.3.Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zawarte w formularzu oferty. 

3.4.Parafowany wzór umowy według załącznika nr 3. 

4.Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

- Wojciech Jankiewicz, tel. 601 845 370, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Damian Dworzyński, tel. 512 981 457 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Robert Michalski, tel. 605 425 101, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5.Termin związania ofertą.

5.1Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty upływu terminu do składania ofert.

5.2Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania  ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

6.Opis sposobu przygotowania oferty.

6.1Każdy Wykonawca może złożyć tylko po jednej ofercie na każdą z części określonych w pkt. 1.1.

6.2Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona

przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego zapytania.

6.3Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania, ręcznie długopisem lub niezmywalnym atramentem.

6.4Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

6.5Wszelkie zmiany i poprawki powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

7.Miejsce i termin składania ofert.

7.1 Ofertę należy zapakować w nieprzeźroczystą kopertę.

7.2Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego oraz oznakowana następująco: „Oferta na zakup i dostawę materiałów biurowych/tonerów”. Nie otwierać przed 14.11.2014 r. godz. 15.00”.

7.3Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub składać w biurze Zamawiającego, przy ul. Ciepłowniczej 5 w Bełchatowie do dnia 14.11.2014 r. do godz. 15.00.

7.4O ważności oferty decyduje data wpłynięcia dokumentów do Zamawiającego. 

8.Miejsce i termin otwarcia ofert.

8.1Zamawiający otworzy oferty w dniu 14.11.2014 r. o godz. 15.00 w biurze Zamawiającego, przy             ul. Ciepłowniczej 5 w Bełchatowie. 

8.2Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny. 

8.3Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwarciu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.

9.Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie podanych kryteriów oraz sposób oceny ofert.

9.1Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert - Cena 100%. Cena oferty winna być podana po wszelkich obniżkach. Sposób obliczenia punktacji w kryterium ceny według następującego wzoru:

PC=(Cn:Co)x100

gdzie PC-oznacza liczbę punktów, które uzyskała dana oferta.

Cn- oznacza cenę najniższą brutto wśród złożonych ofert.

Co- oznacza cenę brutto oferty badanej.

9.2Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, która zdobędzie największą liczbę punktów i będzie spełniać warunki postępowania. 

9.3Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium. Oznacza to, że oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania w/w kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów możliwych do otrzymania. Pozostałe oferty spełniające wymagania tego kryterium otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.

9.4Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

9.5Jeżeli jedynym kryterium oceny ofert jest cena a nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym w wezwaniu.

9.6Wykonawca składając ofertę dodatkową nie może zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w złożonych ofertach.

10.Załączniki i dokumenty.

10.1Załącznik nr 1 – wykaz asortymentowo-ilościowy.

10.2Załącznik nr 2a - formularz oferty dla części nr 1: różne materiały biurowe.

10.3Załącznik nr 2b – formularz oferty dla części nr 2: tonery.

10.4Załącznik nr 3 – wzór umowy.

11.Informacja o realizacji zamówienia przy udziale środków Unii Europejskiej.

Postępowanie jest prowadzone w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.